17 APRIL

Armoededebat in De Kapelaan op 17 april
Woensdag 17 april vond er een openbaar publieksdebat over armoede plaats in parochieel centrum De Kapelaan in de Dorpsstraat van Zoetermeer. Dit debat werd georganiseerd door de ‘2e Verdieping’, het nieuwe centrum voor bezinning en spiritualiteit van de H. Nicolaasparochie, als laatste in een serie van drie avonden over armoede.

Deze avonden bestonden uit een ontmoetingsavond met een maaltijd, een oecumenische gespreksavond en een politieke debatavond, met vertegenwoordigers uit diverse geledingen van de samenleving.
De debatavond werd geleid door Willien van Wieringen. Als gastsprekers waren aanwezig: Janny Bakker – lid van de Eerste Kamerfractie voor het CDA, Bouke Velzen – wethouder in Zoetermeer, die onder meer armoedebeleid en inkomen in zijn portefeuille heeft, en Katinka Broos – wijkpastor in het Oude Westen in Rotterdam.

Simpeler en graag iets terugdoen
Een aantal belangrijke punten kwamen uit de discussie naar voren.
Het minimum inkomen moet zodanig omhoog, dat mensen zonder schulden te maken rond kunnen komen. Mensen die van een uitkering en allerlei regelingen afhankelijk zijn zitten vaak in een stressvolle situatie, waardoor ze vastlopen in regels en afspraken en geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Het systeem moet simpeler.
De meeste mensen willen en kunnen zelf verantwoordelijkheid voor hun bestaan dragen. Mensen willen graag iets terug doen voor anderen en niet alleen iets aangeboden krijgen omdat ze arm zijn. Er gaat veel geld naar de algemene zorg, maar juist investeren in de wijken levert veel op aan welzijn en leidt tot minder zorgkosten. De aanwezigheid van een buurtpastoraat kan daarin van betekenis zijn.

Pleidooi voor maatwerk
Arm en rijk zijn gescheiden werelden, het is goed om die op een natuurlijke manier met elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld in de kerk, op school of sportclub. Hulpverleners, al dan niet professioneel, en goedbedoelde acties zijn vaak aanbodgericht. Het is meer ‘pleisters plakken’ en er wordt niet altijd geluisterd naar wat mensen in armoede nodig hebben, opdat ze regie over hun eigen leven houden. Er werd een pleidooi gehouden voor maatwerk.

Tineke Blankespoor
DIAKEN in de PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID