Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

MULTIFUNCTIONEEL

Ichthuskerk verkent de toekomst
AMBITIERAPPORT In het afgelopen jaar stelde de wijk­kerken­raad van de Ichthuskerk (Zoe­ter­meer-­Noord) een commis­sie in om een beeld te schetsen van multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw. Hoe gaan we om met de kerke­lijke ruimtes en hoe kunnen we een beleid ontwikke­len dat de beste kansen biedt om de kerk ook op langere termijn duurzaam in stand te houden?

Vanaf het ogenblik dat de Ich­thus­kerk was verbouwd om van drie kerkplekken tot één te komen, in 2014, was het duidelijk dat de kerk multifunctioneel zou zijn. Dat was ook nodig omdat de inkomsten uit activiteiten en de verhuur van ruimtes nodig waren en zijn om de begroting rond te krijgen.

Geloofsgemeenschap
De ‘verken-commissie’ wijst nu op het belang van vooral ook de toekomst van de gemeente als geloofsgemeenschap. Als je er niet in slaagt de spirituele kracht en energie van de wijkgemeente in stand te houden, inclusief een voldoende omvangrijke achterban, wordt het overeind houden van een gebouw erg moeilijk.

Concreet
De commissie bestond uit mensen die zelf geen rol speelden in de discussie over het functioneren van de kerk als gebouw.

Niet overhaast, maar wel doordacht en stapsgewijs

Daardoor konden ze met een onbevangen blik kijken en hoefden ze niet op de stoel van welk gremium dan ook te gaan zitten.
Het rapport van de commissie geeft concrete aanbevelingen over de manier waarop kan worden omgegaan met duurzame verbetering, inrichting en beheer van alle kerkelijke ruimtes en de verhuur ervan bevorderen. De commissie beveelt aan niet overhaast, maar wel doordacht en stapsgewijs hiervoor beleid te ontwikkelen.

Dilemma’s
Ook is aandacht besteed aan hoe de toekomstige exploitatie er uit zou kunnen zien. Dat raakt direct aan de vraag of er op termijn voldoende vrijwilligers beschikbaar zullen zijn om het beheer op het gewenste niveau te houden. In het bedrijfsleven zeggen we dan: zelf doen of (betaald) uitbesteden?
Je komt voor de vraag te staan welke vrijwilligers je voor welke taken wilt inzetten. Als het vrijwilligersbestand krimpt, laat je iemand dan bezoekjes afleggen bij gemeenteleden die thuis aandacht nodig hebben of wil je graag dat het gebouw elke week spic en span wordt schoongemaakt?
Dat levert dilemma’s op die scherpe keuzes vragen. Veel stof tot nadenken dus. En op basis daarvan nieuw beleid ontwikkelen.

Fien Meiresonne