Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

(On)mogelijke kerkdienst?!

Bouwen aan (h)echte relaties tussen generaties
ONDERZOEK ‘De kerk verdeelt, het evangelie verenigt.’ Een treffende uitspraak van politicus A. de Savornin Lohman (1837-1924). De meningen over de kerk en de kerkdienst lopen ook vandaag de dag snel uiteen. Het lijkt dan ook haast een onmogelijke opdracht die ik samen met mijn afstudeermaatje ben aangegaan om te onderzoeken hoe je inspirerende kerkdiensten kunt houden voor álle generaties.

Mijn drijfveer komt voort uit de vraag: Nemen we het geloof van kinderen en jongeren wel serieus? Hun geloof lijkt vaak pas echt te tellen als ze overlijden of als ze niet meer aanwezig zijn in kerk of kerkdienst. Een gemiste kans als je zo naar kinderen en jongeren kijkt.

Waardering voor jongeren
Hoe waarderen we hen als ze er gelukkig wel zijn? Hoe lang is het geleden dat u een kind of jongere in de kerk echt hebt gesproken? Weet u wat er in hen omgaat en weten zij dat van u?

‘Word je gezien als toeschouwer of als deelnemer?’

Ik kom in kerken waar mensen wel samen zijn, maar toch langs elkaar heen leven. Gelukkig kom ik ook in kerken waar jongeren en kinderen meetellen en nadrukkelijk worden gehoord in besluitvorming die hen aangaat. Dat er niet alleen over hen, maar juist ook met hen gesproken wordt. Vraag het maar eens aan de kinderen en jongeren: ‘Heb je het idee dat je toeschouwer bent of word je juist als deelnemer gezien?’

Interessante vondst
Ons onderzoek is nog in volle gang. Toch kan ik al een interessante vondst delen. Wie wil dat alle generaties vertegenwoordigd zijn in de kerkdienst, doet er goed aan om veel intergenerationele contacten aan te gaan buiten de kerkdienst.
In ons onderzoek zien wij dat kinderen met kinderen en jongeren met jongeren in contact zijn. Echte contacten met volwassenen en ouderen blijven vaak uit. Daardoor kent en herkent men elkaars geloofs- en leefwereld niet meer. Dan kan er onbegrip ontstaan in een kerkdienst als er een bepaald lied wordt gezongen of een bepaald bijbelgedeelte aan de orde komt.

Vragen meegeven
Is een kerkdienst voor alle generaties mogelijk? Ik ben geneigd die vraag positief te beantwoorden, mits er door de week heen stevig gewerkt en gebouwd wordt aan (h)echte relaties die leeftijdsgrenzen overstijgen.

Veel contacten aangaan buiten de kerkdienst

Laat jongeren bijvoorbeeld na de kerkdienst in groepjes naar ouderen gaan voor een spelletje. Geef meteen drie goede vragen mee om het gesprek op gang te brengen. Het kan dan zomaar gebeuren dat ze veel te lang blijven hangen, omdat het zo gezellig is!
Of ga met een gemengde leeftijdsgroep op werkvakantie. Of organiseer samen een musical waarin verschillende leeftijdsgroepen een plek krijgen. (Een verbindend succes in Zoetermeer, denk aan de musicals Ruth, Judas, As it is in Heaven – red.)
Laten we als kerk niet een conferentie voor gelijkgezinden worden, maar voluit een gemeenschap zijn en blijven van jongere en oudere broeders en zusters.

Timo Hagendijk
Perron Centrum in Oosterheem

Oosterheem-pionier Timo Hagendijk doet voor zijn afstudeeropdracht HBO-Theologie aan de Christelijke Hogeschool te Ede onderzoek naar kerkdiensten waarin alle generaties actief betrokken zijn. De enquête naar mogelijkheden en verwachtingen leverde veel reacties op.
W pionier.oosterheem@gmail.com