Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

HANDVEST VOOR COMPASSIE

‘Geraakt door de missie die ervan uitgaat’
In de Vredesweek van september vorig jaar werd gemeenteraadslid Arco Weening (CU/SGP) ‘Ambassadeur voor de Vrede’. Een jaar lang, om invulling te geven aan de gestelde doelen in het zogeheten Handvest voor Compassie. Hoe ver is hij gekomen?

Wat is het Handvest voor Compassie ook alweer?
‘In 2009 werd in 32 landen het Charter for Compassion – Handvest voor Compassie gelanceerd, een initiatief van de Britse schrijfster Karen Amstrong. Dit handvest, een tekst op basis van de levensregel “Wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan, doe dat ook een ander niet aan” is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven.
Na Leiden, Groningen, Apeldoorn en Rotterdam heeft Zoetermeer op 21 september 2018 op de Dag van de Vrede het Handvest voor Compassie getekend. Als ‘Compassionate City’ voegde onze stad zich hiermee bij een indrukwekkende lijst van steden wereldwijd die hierin voorop lopen. Een stad waarin compassie een belangrijk ethisch kompas vormt bij het ontwikkelen van beleid.
Inmiddels is het Handvest door veel organisaties ondertekend. Na de burgemeester volgden kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties, moskeeën, politieke partijen en organisaties voor maatschappelijk werk (zie foto). Er komen nog steeds handtekeningen bij!’

Wat is jouw rol als Ambassadeur voor de Vrede daarin?
‘In een verkiezingsdebat, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en georganiseerd door het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ), werd ik geraakt door de missie die van het Handvest uitgaat. Als vertegenwoordiger van een christelijke politieke partij vond ik dat ik het voortouw moest nemen.

Belangrijk ethisch kompas voor de stad

Bij de ondertekening in september 2018 ben ik benoemd tot Ambassadeur voor de Vrede. Sindsdien heb ik veel gesprekken gevoerd. Vooral de gesprekken met de moskeebesturen hebben mij erg geraakt, die waren heel leerzaam voor mij. Het verloste me van een aantal vooroordelen en ik heb een goed contact met hen opgebouwd. Het grote bijbelse gebod ‘Hebt uw naaste lief als uzelf’ wordt ook daar als een leidraad voor het leven gezien.
Dit soort ervaringen wil ik graag delen met anderen. Ik ben ervan overtuigd dat meer begrip voor elkaars religie tot een vreedzamer en verdraagzamer Zoetermeer kan leiden.’

Maar er zijn ook veel Zoetermeerders die niet religieus zijn.
‘Er zijn ook niet-religieuze organisaties die het Handvest nu op de agenda hebben staan. Bijvoorbeeld Buurtwerk, dat in opdracht van de gemeente Zoetermeer maatschappelijk werk verricht (Buurtwerk staat voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken, JB). Maar ik erken tegelijk dat het niet altijd eenvoudig is om niet-­religieuze politieke partijen hierbij te betrekken. Daarom zou het goed zijn wanneer mijn opvolger afkomstig is uit een andere, niet-christelijke partij. Er is nog veel werk te doen om iedereen in Zoetermeer te interesseren voor de missie van het Handvest: een vreedzame en gezonde, gelukkige samenleving.‘

Wat zijn de concrete doelen op korte termijn?
‘In september draag ik het stokje over aan een nieuwe ambassadeur. Samen met het ILOZ zoeken we naar een opvolger. Het ILOZ doet sowieso veel om een betere samenleving in Zoetermeer te bereiken. Het begeleidt ook het proces om een meer verdraag­zame samenleving in onze stad te realiseren.
Het ILOZ organiseert vier maal per jaar een bijeenkomst in het Forum, bij de hoofdbibliotheek, waar dialoog tussen Zoetermeerders centraal staat. Facebook speelt een belangrijke rol in de communicatie van het ILOZ. Op die Forumbijeenkomsten komen steeds meer mensen af (zie ook pagina 2, red.). Ik neem daar uiteraard ook zelf aan deel.
Het Handvest voor Compassie doet momenteel de ronde langs een aantal Zoetermeerse kerken.
En ik hoop dat binnenkort ook de voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zoetermeer zijn handtekening onder het Handvest zet, want die ontbreekt nog …’

Jan Blankespoor