Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

DIACONAAL CENTRUM ZOETERMEER IN OPRICHTING

Staande op een kruispunt ...
Staande op een kruispunt kun je verschillende kanten op. In onze rijke moderne wereld is dat eigenlijk nauwelijks nog een probleem. De navigatie van je auto of je mobiel maakt die keuze gemakkelijk. Tenminste als je een telefoon of een auto bezit. En dat is vandaag toch minder vanzelfsprekend dan u wellicht denkt in een tijd met veel verborgen armoede. De arme middeleeuwse bedelaar die op een kruispunt belandde, hoopte dat zijn weg naar een klooster zou leiden. Dan was hij zeker van onderdak, voedsel en wat hulp. Immers vanaf het begin van het christendom is diaconie een wezenskenmerk van de kerk. De wijze waarop die diaconale hulp vorm heeft gekregen is in de loop van de tijd veranderd, maar de diaconale taak van de kerk is dat niet. ‘Kruispunt’ is dan ook de naam die de Werkgroep Diaconaal Centrum Zoetermeer heeft gekozen voor het in oprichting zijnde diaconaal centrum.

Voorzitter van deze Zoetermeerse kerkbrede diaconale werkgroep is Eric Brunings en hij doet verslag van de stappen die tot nu gezet zijn. Hoewel diaconale hulp in Zoetermeer al lange tijd aanwezig is, bleek die bij inventarisatie erg versnipperd. Zowel van katholieke als van protestantse zijde gingen werkgroepen aan de slag om diaconale hulp te centraliseren en de effectiviteit ervan te vergroten. Begin zomer 2021 vond een eerste informatieavond plaats, waarbij de werkgroep Diaconaal Centrum vanuit de H. Nicolaas­parochie en de werkgroep Stadsdiaconaat vanuit het Beraad van Kerken Zoetermeer (BvKZ) hun gezamenlijk initiatief presenteerden. Dezelfde doelen werden nagestreefd en de werkgroepen samengevoegd. Het tij was hun goed gezind: aan beide kanten werd gediscussieerd over het afstoten van kerkgebouwen en hoe die gebouwen vervolgens een zinvolle bestemming te geven. Dit gaf een extra dimensie aan het gezamenlijke proces. Er is al veel werk verricht en er zijn grote stappen gezet. Via presentaties voor geïnteresseerden werd contact gelegd met een heel aantal Zoetermeerse diaconale partners. Ook zij gaven aan dat er behoefte bestaat aan samenwerking in combinatie met huisvesting. Inmiddels werken instanties als de Voedselbank, JobHulpMaatje, Present en SchuldHulpMaatje actief mee aan het tot stand komen van Kruispunt, zij zijn ook vertegenwoordigd in de werkgroep samen met de Nicolaasparochie en de Protestantse Gemeente. Gesprekken met de gemeente waren positief, wethouder Ingeborg ter Laak steunt het initiatief en de plannen voor de realisering van het centrum.
Ook is overeengekomen dat De Oase en Genesareth samen het Diaconaal Centrum gaan worden. De motivatie daarvoor is dat beide gebouwen vlak bij elkaar liggen in de wijk Meerzicht, waarvan de werkgroep denkt dat daar de behoefte aan diaconale hulp groot is. Er zijn statuten opgesteld, die momenteel in de eindfase bij de notaris liggen, zodat de Stichting Diaconaal Centrum Kruispunt Zoetermeer opgericht kan worden. Begin januari wordt gehoopt. De werkgroep houdt zich op dit moment bezig met het broodnodige geld via fondsen­werving en gesprekken met de gemeente Zoetermeer over subsidie. Verder buigen de leden zich over de invulling van het stichtingsbestuur en de inrichting van de gebouwen De Oase en Genesareth.
Al veel stappen zijn gezet, nog even doorlopen!

De bovengenoemde middeleeuwer op het kruispunt verschilt nauwelijks van de hedendaagse mens die zijn of haar problemen niet langer aankan. Ook die laatste moet een weg kiezen die leidt 
tot onderdak, voedsel en hulp. Hij of zij staat op een wezenlijk kruispunt in het leven. Hoe mooi is het dan om iemand de juiste weg te kunnen wijzen.

Hanneke Lam
Met dank aan Eric Brunings