Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

INLOOP SLUIT IN BUYTENWEGH

Het Halte-werk is zo heel hard nodig
HALTE 2717 Open je de website van Halte 2717 dan lees je: ‘Halte 2717 gaat haar werkzaamheden beëindigen’. Per 1 september sluit deze diaconaal-missionaire plek voor Zorg en Zin in Buytenwegh de locatie, de huur van het pand is opgezegd, en het lijkt ook het laatste jaar voor de buurtpastor van Halte 2717. Kerk in Zoetermeer in gesprek met Johan Roest, buurtpastor, en gastvrouw en stuurgroeplid Binie Geut. 

Van niets is Halte 2717 in nagenoeg acht jaar tijd uitgegroeid naar een plek in de buurt waar je gehoord wordt, om hulp kunt vragen, gezellig komt eten en meedoet met nog meer gezellige en zinvolle activiteiten. Dit is met vallen en opstaan gegaan. Ook al kregen ze tips en waar nodig hulp om het op te starten, het team heeft het allemaal zelf moeten ondervinden en ervaren om tot 
bijna passend maatwerk te komen. 

Bijna passend maatwerk voor buurtbewoners


Buurtpastor Johan Roest en nog zo’n veertig vrijwilligers hebben van alles opgezet. Buurtmaaltijden twee keer in de maand, creatieve activiteiten maar ook informatief over bijvoorbeeld de zorgverlening in de buurt. Een middag gezellig op stap, meedoen in het Schrijfcafé, attenties bij Sint en Kerst. En niet te vergeten de novemberherden­king rond Allerzielen voor de bewoners van Buytenwegh. Juist voor hen die hun partner of andere dierbare hebben verloren is dit altijd een waardevolle viering. Drie dagen in de week de inloop van tien tot twaalf. Koffie en thee staan klaar en als je wilt kun je je verhaal kwijt bij de gastvrije vrijwilligers. Dat laatste werd mogelijk toen Halte 2717 verhuisde van het woonhuis aan de Busken Huethove naar het plein aan de Carry van Bruggenhove. 

Bewogen
In het interview met Johan in Kerk in Zoetermeer (mei 2017) toen hij net benoemd was als buurtpastor lees ik: ‘Johan is een mensenmens.’ En dat is hij nog steeds. Bewogen vertelt hij over zijn werk. 
Het begin was echt zwaar, want wat kwam hij een gebrokenheid tegen; hij trok dit alles zich terdege aan. Binie heeft hem daarin vaak bijgestaan vanuit haar professionele ervaring in de gezondheidszorg. En hoe graag je ook wilt, niet elk probleem kan opgelost worden. 
De passie waarmee ze vertellen over situaties en problemen geeft wel aan dat het niet na drie keer schouder ophalen was met een zucht van ‘jammer, het kan niet anders’. Als ze iemand loslieten, dan kon dat ook echt niet anders. ‘En’, zegt Johan, ‘je krijgt meer en meer ervaring en daardoor overzie je veel duidelijker de situatie als mensen met vragen bij je komen.’

Verhaal van het ‘er zijn’ voor de mensen om je heen


Duidelijk is dat op deze plek veel is opgebouwd … en dit zal nu stoppen! Dat doet zichtbaar pijn bij Binie en Johan, ook omdat ze ervaren dat er voor oplossingen nogal langs elkaar heen gepraat wordt. 

Knopen doorhakken 
Allerlei alternatieve mogelijkheden zijn bekeken en rapporten opgemaakt. Want stoppen met Halte 2717 als presentieplek betekent nog niet dat het werk ook ophoudt. Het zijn wel ménsen waarvoor ze het allemaal doen. 
Het werven van nieuwe vrijwilligers, vooral voor bestuurlijke zaken, lukte nauwelijks. Maar schrijnend is dan dat het eigenlijk ook een kwestie van geld is. Halte 2717 is opgezet om een diaconaal-missionaire pioniersplek te zijn, dus onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Zoetermeer en wijkgemeente Noord. 
Als je er een stichting van maakt is fondsenwerving vaak gemakkelijker, maar het missionaire aspect mag daardoor zeker niet naar de achtergrond verdwijnen. Niet dat er meteen over geloof en kerk wordt gesproken met de bezoekers, maar Johan en veel vrijwilligers werken wel vanuit hun geloofsovertuiging. Waar mogelijk laten ze dat merken. 
Maar nu worden knopen door­gehakt om tot een afronding te komen. Aan bezoekers die regel­matig komen en aan mensen die bezocht worden wordt alles uitgelegd en mogelijkheden voor de toekomst worden in de wijkkerkenraad van Zoetermeer-Noord besproken.

Jammer, jammer
Hoe vaak het woord jammer tijdens het gesprek gevallen is, ik heb het niet geturfd maar heel vaak! Twee mensen met hun, en ook dat van vele andere vrijwilligers, verhaal van het ‘er zijn’ voor de mensen om je heen. Zo heel hard nodig, als we de berichten over armoede, eenzaamheid, niet begrepen worden, alleen maar zien toenemen.
Bidden we voor een doorstart? Ook al heeft Johan verdriet en teleurstelling over hoe het allemaal gaat, vraag je het hem: hij gaat ervoor!

Marjolijn van der Haven-Verweij

Halte 2717 is opgezet als diaconaal-­missionair steunpunt in Buytenwegh, nadat Zoetermeer-Noord ontstond als protestantse fusiegemeente en kerkgebouw De Olijftak verkocht werd. Vanaf het begin heeft vicariaat De Doortocht van de Heilige Nicolaasparochie deelgenomen aan dit initiatief. Eerst huisde men in Bus 63 aan de Busken Huethove, sinds 2018 vonden wijkbewoners een gastvrij onthaal in Ons Honk aan de Carry van Bruggenhove, net om de hoek. 
In 2016 werd Johan Roest als buurtpastor aan Halte 2717 verbonden, dat voor twee keer drie jaar ondersteund werd als pioniersplek door de landelijke Protestantse Kerk. Daarna kreeg Halte 2717 financiële ondersteuning van het Kansfonds via het Fonds Franciscus voor de jaren die volgden. Vanuit wijkgemeente Noord zijn veel vrijwilligers actief en er is goede samenwerking over en weer met de verschillende maatschappelijke organisaties in Buytenwegh, waaronder met Piëzo – zoals de Druppelgesprekken over de voors en tegens in het leven, dit najaar weer. 
De inlooplocatie Carry van Bruggenhove 27 sluit per 1 september, maar een aantal bezigheden gaan nog door, in ieder geval tot het einde van dit jaar als ook het contract van de buurtpastor af zal lopen.

E buurtpastor@halte2717.nl  T 06-8263 7362 Lees ook het Impact Rapport 2021 op www.halte2717.nl