Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Het belang van Bijbelvertalingen
In het Pinksterverhaal horen we dat de mensen in hun eigen taal over de grote daden van God hoorden. De Heilige Geest stelt er blijkbaar belang in dat de goede boodschap verstaanbaar wordt overgebracht.

Al op de Pinksterdag wordt het principe vastgesteld dat het Woord van God niet in het Hebreeuws en Grieks moet blijven worden overgebracht, maar dat het moet klinken in de taal waarin de mensen geboren zijn, de moedertaal. Als ik dit principe op juiste wijze heb verwoord, betekent dit dat de Bijbel telkens opnieuw vertaald dient te worden in verstaanbare eigentijdse taal. De tijd verandert, de taal ontwikkelt. Welke is de dan beste Bijbelvertaling? De nieuwste? Misschien niet. Uitgaande van het principe is die Bijbelvertaling de beste die door u als lezer het beste begrepen wordt. 
Telkens opnieuw 
vertalen in verstaanbare
eigentijdse taal

Objectief blijft de Statenvertaling de beste, maar niet voor niets wordt die Bijbeltaal het ‘Nederbreeuws’ genoemd. De vertaling bleef dicht bij de grondtekst, maar het Nederlands van toen is moeilijk en wordt vandaag niet meer gesproken. De groep mensen die de oude Statenvertaling leest wordt kleiner en de roep van hun jongeren om een eigentijdsere vertaling wordt sterker. 
De Herziene Statenvertaling die eind 2010 verscheen is een project geweest om de komende generaties in verstaanbaar Nederlands bij deze vertaling te houden. Men is bij de grondtekst gebleven die de Statenvertalers toentertijd gebruikt hebben. Daarover is discussie, maar dat is een hoofdstuk apart.

Kostbare woorden 
De lezers van de NBG’51 die niet de overstap naar de Nieuwe Bijbelvertaling (2003/2021) maken doen dat omdat ze bepaalde kostbare woorden missen. Zoals ‘goedertierenheid’. Het is de vertaling van het Hebreeuwse woord chèsèd, dat een breed palet van betekenissen heeft: van plichtsgetrouwheid tot goede gezindheid, liefde en gunst. 
De generatie van nu, die niet weet wat goedertierenheid is, krijgt met de Bijbel in de taal van deze tijd vooral de woorden ‘liefde’ en ‘trouw’ te lezen. Daar is niets mis mee. De Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 is een grote verbetering ten opzichte van de NBV uit 2003. Er is goed over nagedacht en in goed leesbaar Nederlands is nog consequenter aan de grondtekst recht gedaan. Er kan veel vóór en veel tegen vertalingen gezegd worden, zoals de Bijbel in Gewone Taal. Maar als mensen daardoor God leren kennen en een relatie van geloof en vertrouwen met Hem hebben, dan voldoet elke versie aan het criterium van de Heilige Geest. Toch?

ds. Kees Wesdorp 
PREDIKANT OUDE KERK 

‘Als ik naar de foto kijk, zie ik het vuur van Pinksteren: de rode hemelgloed die de aarde raakt voordat de avond valt.’ Foto: Avondlucht bij Reeuwijk, Leonie Vreeswijk-Feith (photosbyleonie.nl)

1 Korinthe 13:4
De liefde breidt haar gemoed uit,
zij toont zich liefderijk;
de liefde: niet na-ijvert zij,
[de liefde]: niet pronkt zij met ijdele dingen, 
niet blaast zij zich hoogmoedig op.
Letterlijk uit het Grieks

De liefde is lankmoedig, 
zij is goedertieren;
de liefde is niet afgunstig;
de liefde handelt niet lichtvaardig, 
zij is niet opgeblazen.
Statenvertaling (SV)

De liefde is lankmoedig, 
de liefde is goedertieren, 
zij is niet afgunstig, 
de liefde praalt niet, 
zij is niet opgeblazen.
Nieuwe Vertaling 1951 (NBG’51)

De liefde is geduldig, 
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig.
Herziene Statenvertaling (HSV)

De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, 
geen ijdel vertoon
en geen zelfgenoegzaamheid.
Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21)

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn.
Liefde is: niet jaloers zijn,
niet vertellen hoe goed je bent,
jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
Bijbel in Gewone Taal (BGT)

De liefde heeft lange adem,
goedertieren is de liefde,
niet afgunstig, 
de liefde praalt niet, 
blaast zich niet op.
Naardense Bijbel