Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

VRIJWILLIGERS STAAN KLAAR

Taskforce Vluchtelingenopvang vanuit Zoetermeerse geloofsgemeenschappen van start!
In november jl. debatteerde de gemeenteraad van Zoetermeer over tijdelijke opvang van vluchtelingen in het voormalige gevangeniscomplex in Zoetermeer. Het COA heeft (extra) ruimte nodig voor de actuele instroom – we kennen de beelden uit Ter Apel … Nog geen maand later staat de Taskforce Vluchtelingenopvang met een grote groep vrijwilligers vanuit kerken en geloofsgemeenschappen paraat om de nieuwkomers welkom te heten.

Het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) heeft samen met het Beraad van Kerken 
(BvK) namens de Zoetermeerse geloofsgemeenschappen de gemeenteraad een hart onder de riem gestoken. En ook aangeboden om met de vele vrijwilligers uit die geloofs­gemeenschappen daadwerkelijk te willen helpen bij die opvang. 
Kerkelijk hebben de diaconieën de koppen bij elkaar gestoken en er is een Taskforce Opvang Vluchtelingen samengesteld met contactpersonen in diverse kerken – van orthodox tot vrijzinnig, van charis­matisch tot confessioneel, van ‘oude’ Zoetermeerse kerken tot ‘nieuwe’ internationale (migranten-)­gemeenten. René Bos, voorzitter diaconie Oosterkerk, trekt de kar als centrale coördinator. 

Welkomstactie
Het was even wachten op een bestuursakkoord van de gemeente met het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Die tijd hebben we benut om goede contacten met de gemeente op te bouwen. Inmiddels is het akkoord gesloten. Vanaf de tweede helft van januari zullen zo’n vijfhonderd vluchtelingen tijdelijk worden gehuisvest in het complex Zoetermeer A12, voorlopig voor een jaar. 
Met de vertegenwoordigers uit de geloofsgemeenschappen hebben we een reële start gemaakt en de eerste plannen zijn gericht op een warm welkom: een breed gedragen kaarten-, tekeningen- en schilderijen­actie om de kale betongangen en binnenruimten op te vrolijken. Dat kunnen we in ieder geval doen voor mensen die hun land ontvlucht zijn vanwege verschillende bedreigingen, als gebaar van naastenliefde! Zo’n actie bevordert de betrokkenheid van alle Zoetermeerse geloofsgemeenschappen en hun leden met de nieuwkomers. 
Via de contactpersonen in de Taskforce hoort u hier in uw eigen kerk snel meer over. 

Stand-by
Net voor Kerst, bij het ter perse gaan van dit bericht, is er overleg door de Taskforce-teamleden – coördinator René Bos en ILOZ-vertegenwoordiger Michael Vis – met de COA-locatieleider Zoeter­meer gevoerd. Gesproken is daarbij over het ‘echte werk’: hoe kunnen we met de vrijwilligers vanuit de Zoetermeerse geloofsgemeenschappen het beste bijdragen aan de opvang van deze nieuwkomers gedurende de tijd dat zij in Zoetermeer bivakkeren? 
‘Uit het overleg met COA blijkt dat een aantal ideeën en activiteiten die we bedacht hebben niet of nog niet opgezet kunnen en hoeven worden’, benoemt René Bos. 
‘Er zijn bijvoorbeeld geen voedsel­pakketten nodig, geen welkomstcomité, en voorlopig ook geen ontmoetingen of culturele uitwisseling. Al liggen ideeën voor ondersteunende activiteiten binnen het complex of op (kerkelijke) locaties elders, een fietsenplan of naaiatelier wel klaar.’
Ook de regelgeving en veiligheids­maatregelen vanwege de corona­pandemie maken dat het COA de opvang zoveel mogelijk ‘binnenshuis’ houdt en beschermt. ‘Als alles in huis is, gaan we de tweede fase in’, is de afspraak nu, ‘en zullen we gezamenlijk opnieuw afstemmen wat wenselijk is. 
Dat zal in de loop van februari zijn.’

‘We kunnen er voor 
99 procent direct 
op inspelen’ 

‘Zijn er straks taalmaatjes nodig of hulp en bemiddeling bij het vinden van werk, ontstaat er behoefte aan ontmoeting, maal­tijden en uitwisseling, dan is er een batterij vrijwilligers vanuit de kerken en geloofsgemeenschappen stand-by’, zegt René Bos. ‘Als het COA en de gemeente Zoetermeer morgen een beroep op ons doen, kunnen we daar voor 99 procent direct op inspelen en hebben we iedereen nog diezelfde dag ingeschakeld. We staan ervoor klaar.’ 

Flip Bakker 
ILOZ en Beraad van Kerken diaken Het Lichtbaken