Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

PINKSTEREN

Vuur dat generaties verbindt
‘Als ik weet dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een appelboompje’ is een uitspraak die aan Luther wordt toegeschreven. Een bijzondere en hoopvolle gedachte, die voor ons vandaag nog steeds als leidraad kan gelden. Een uitzicht op de toekomst, het nieuwe vuur.

Daarna zal het geschieden, 
dat ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, 
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; 
uw ouden zullen dromen dromen; 
uw jongelingen zullen gezichten zien.

De profeet Joël in de Bijbel spreekt van het nieuwe vuur voor alle generaties: ouderen en jongeren mogen geïnspireerd raken door het vuur. Op meer plaatsen in de Bijbel worden zowel ouderen als jongeren genoemd. Denk maar aan de jonge Samuël, die Gods boodschap moest overbrengen aan het volk Israël, maar Gods stem niet herkende zonder de tip van de oude Eli. Of in het Nieuwe Testament, waar Johannes in een brief zowel vaders, jongeren als kinderen aanspreekt.

De kerk als een gezin
Generaties verbinden is binnen de kerk in Nederland een belangrijk thema. De metafoor ‘kerk als een gezin’ kan duidelijk maken welke processen een rol spelen bij de verbinding van de generaties. De rode draad van een gezin is het bij elkaar horen, samen optrekken en zorgen voor elkaar. Je hebt elkaar nodig om te leven, te groeien en nieuwe appelboompjes te planten.

Je gezien en gehoord weten; elkaar de ruimte geven

Het gezin is een bijbels beeld voor de kerk. Gelovigen worden door de apostel Paulus in zijn brieven vaak Gods kinderen genoemd met God als Vader. 
Een voor die tijd helder beeld, omdat het toen – en nog lang daarna – gebruikelijk was dat alle generaties in één huis woonden en voor elkaar zorgden. Dat is anno 2021 niet meer zo vanzelfsprekend, maar het blijft overeind en wenselijk dat ondanks alle kloven de huidige generaties verantwoor­delijkheid voor elkaar dragen.
Hoe kun je die kloven dichten? Verbinding is daarbij een sleutelwoord. Kijk naar wat generaties bindt en leg niet de nadruk op wat hen scheidt. Zoek vurig naar gemeenschappelijke ideeën, belangen, hobby’s, belevingen en taal. Het is verrassend te ontdekken welke verbindende elementen er zijn tussen jong en oud ondanks de cultuurverschillen die tussen de generaties bestaan. 

We staan allemaal ergens op de doorgaande lijn

Wanneer de kerk een veilige thuisplek is voor zowel de oudere als de jongere generatie, ontstaat er net als in het gezin saamhorigheid, waarbij ieder tot zijn recht komt. Bij je veilig voelen hoort: je gezien en gehoord weten, respect voor elkaars mening hebben, elkaar de ruimte geven, en nog veel meer.
‘Generatie-bewust-zijn’ is het besef dat iedere generatie bestaat en alleen kan bestaan te midden van andere generaties. We staan allemaal ergens op de doorgaande lijn, het grotere, historische verhaal van opeenvolgende generaties. Met elkaar in gesprek gaan dus, ‘intergenerationele’ activiteiten organiseren en openstaan voor elkaars meningen en ideeën helpen mee de verbinding tot stand te brengen.

Creatieve vormen
Hoe geef je dat praktisch vorm? Er wordt al veel gedaan in Zoeter­meer. Het nieuwe vuur brandt in verschillende kerken al langere tijd. Zo maken ouders, groot­ouders en kinderen enthousiast deel uit van bijvoorbeeld de ‘kliederkerk’, waar geverfd, geknipt en geplakt, stofjes geknipt en aan elkaar genaaid worden. Kind bij oma op schoot, ouders op de grond tussen de kinderen om te luisteren naar het verhaal. 
Tijdens deze coronatijd worden veel creatieve online kindernevendiensten, kinderkerk en tienerdiensten gehouden. Er werd en (hopelijk ook weer) wordt muziek gemaakt en uitgezonden, toneel gespeeld en musicals opgevoerd door verschillende generaties acteurs en zangers. 

Werk te doen
Maar desondanks is er nog veel werk te doen. Kerk als een gezin zijn, een veilige thuisplek bieden voor alle leden – dat vraagt om bewust bezig zijn met het verbinden tussen de verschillende generaties. Het vraagt om bewuste keuzes voor zowel ouderen als jongeren om de ingezette koers regelmatig te spiegelen, het goede te behouden en te wijzigen waar het nodig blijkt. 
Dan blijft het vuur tussen de generaties nieuw, brandend en kan iedereen zich warmen.

Hanneke Lam
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)