Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

WEEK VAN GEBED

#blijfinmijnliefde
Van 17 tot 24 januari wordt de Week van Gebed voor eenheid van christenen gehouden. Dit keer is het thema ‘Blijf in mijn liefde’, een woord van Jezus uit Johannes 15. Christus verbindt, en zijn liefde is de brug over de kloven van onze gescheidenheid. 

Dit thema is gekozen door de Zusters van Grandchamp, een oecumenische kloostergemeenschap in Zwitserland. Zij hebben een orde van dienst gemaakt, geënt op de benedictijnse traditie, en dagmeditaties waarin voor stilte een grote rol is weggelegd. Ook geven ze voor iedere dag van de Gebedsweek reflecties en gebedspunten. Naar de beeldspraak van de wijnstok in Johannes 15, waaruit het thema ‘Blijf in mijn liefde’ is genomen, speelt groei een rol in de dagthema’s. Gebedskringen kunnen ons doen realiseren: 

dat we door God geroepen zijn, 
dat groei in het verborgene gaat, 
dat we samen één lichaam vormen, 
dat vooral gestalte krijgt in gezamenlijk gebed, 
dat we veranderd worden door het Woord, 
dat we door de verandering liefde tonen, 
en zo groeien in eenheid,
dat heel de schepping betrokken is in de liefde van God. 

Ik wens onze kerken en u een geïnspireerde en inspirerende Gebedsweek toe.

ds. Kees Wesdorp

Centrumkerken
Jaarlijks komen de Centrumkerken van Zoetermeer samen in één van de kerkgebouwen om een gezamenlijke afsluiting van onze erediensten in een gebedsstonde te vieren. Vanwege corona zullen vier voorgangers een video opnemen met gebedsmomenten in elke kerk: Het Kompas, Pelgrims­­­kerk, Oude Kerk en Nicolaaskerk. De momenten van stilte worden ingevuld met een muzikaal moment, elk naar de aard van de kerkelijke gemeenschap. De film zal op zondag 17 januari via de online kanalen van de kerken vertoond worden. 

Zoetermeer-Noord
In Zoetermeer-Noord wordt al jaren de eerste zondag van de Week van Gebed voor eenheid samen gevierd met rooms-­katholieke geloofsgenoten. Deze keer komt de oecumenische viering op zondag 17 januari vanuit verschillende kerkgebouwen. De liturgie wordt gezamenlijk opgesteld en ook op andere manieren wordt invulling gegeven aan de verbondenheid. 
 
De jaarlijkse Week van Gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Gebedsboekje en materialen voor kinderen en tieners beschikbaar via www.weekvangebed.nl  

Verbondenheid met Christus vraagt om verbondenheid met anderen. Dorotheüs van Gaza, een monnik uit Palestina in de zesde eeuw, verwoordde dit als volgt: Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor dat die cirkel de wereld is, met God als centrum. In de cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant naar het centrum. Deze stralen zijn de verschillende wegen of manieren waarop mensen leven. Naarmate mensen die God willen naderen, dichter bij het middelpunt komen, komen ze ook dichter bij elkaar: hoe dichter bij elkaar, hoe dichter bij God. Hetzelfde geldt als we ons van God afkeren, hoe meer we ons van elkaar afkeren. Veel christenen, die hier verdriet om hebben, bidden tot God om het herstel van de eenheid waar Jezus zelf ook voor bad. Zijn gebed is een uitnodiging om je tot Hem te keren en dichter bij elkaar te komen. Dat vereist opoffering, maar we worden hierbij gesteund door het gebed van Christus Zelf.